Terminologie

Sommige termen die we gebruiken in onze materialen zijn bekend. Er zijn er ook die een heel specifieke betekenis hebben. Hier is een lijst van de termen die we het meest gebruiken, samen met een korte definitie. Klik op de illustratie voor een uitgebreidere uitleg van de term.

Angst voor Bestaansloosheid

Angst om niet gehoord te worden door en onzichtbaar te zijn voor anderen Om dit concept uit de Zelf-Gevoel Methode te kunnen begrijpen, moeten we het concept Bestaansloosheid nader bekijken.

Lees verder

Bestaansloosheid

Een sterk gevoel van over het hoofd gezien te worden, niet gezien of gehoord te worden, niet mee te tellen, geen effect op je omgeving te hebben; dit wordt ervaren als niet-bestaan.

Lees verder

De Magische Formule

Een ezelsbruggetje om de kern van de Zelf-Gevoel Methode goed te kunnen onthouden en af te komen van je verslaving aan het hebben van een ‘Goed-Gevoel-over-Jezelf’.

Lees verder

Directe Motivatie

Motivatie die ‘gewoon’ is, simpel, doorzichtig en gericht op het hier en nu. Directe Motivatie wijst op een Gezond Zelf-Gevoel, dat iemand ertoe leidt op normale gezonde manier de dingen te doen of te vermijden. Het is een ‘zuivere’ drijfveer, die simpel is en direct is en geen innerlijke conflicten…

Lees verder

Directe Relatie met je Zelf

Een manier om je eigen ‘zijn’ te ervaren, die inhoudt dat je je bewust bent van je lichaam en je Zelf ervaart zonder dat je hoeft terug te grijpen naar eigen prestaties of naar de meningen van andere mensen over jou. (Zie ook het tegengestelde: Indirecte Relatie met je Zelf).

Lees verder

Echte/Authentieke Zelf/Echte Eigenlijke Ik (EEI)

We hebben het over het Echt Eigenlijke Ik, het Echte of Authentieke Zelf, als je de totaliteit van lichaam, geest en emoties, samen met al wat bij het mens-zijn hoort, ervaart op de gezondste, meest geïntegreerde manier. Handelen en bewustzijn zijn gebaseerd op leef-ervaring en niet besmet door ziekelijke motieven.*…

Lees verder

Ego-Referenties (EgoRefs)

Onbewust aanvaarde eisen over hoe je je moet voelen en gedragen om goedkeuring van anderen te krijgen, als vervanging van een gezonde manier om je Zelf te ervaren.

Lees verder

Focussen

Ontspannen bewegingen van de ogen, met de mogelijkheid om voor langere tijd in dezelfde positie te blijven. Dit wijst op een geaarde stemming, en is eigen aan mensen zonder een Vals Zelf-Gevoel.

Lees verder

Gebrek aan Zelf-Gevoel (GebrekZG)

De eigenschap die hoort bij iemand die nooit het natuurlijke, blijvende, innerlijke bewustzijn heeft ontwikkeld een ‘echt,’ onafhankelijk mens te zijn. Het ontbreekt dan aan het gezonde, op de juiste manier ontwikkelde bewuste én onbewuste weten dat je leeft en aanwezig bent als onafhankelijke, natuurlijke, psychologisch autonome entiteit/persoon.

Lees verder
Gezond Zelf-Gevoel (GezondZG)

Gezond Zelf-Gevoel

Het vermogen om jezelf te ervaren en voor jezelf, en in je eigen leven, aanwezig te zijn, en te beseffen dat zowel je Zelf als je leven van JOU zijn en van niemand anders. Het omvat het recht om te leven en jezelf te zijn, en je innerlijke kern als…

Lees verder

Goed-gevoel-over-jezelf (Goedgevoel)

Een op angst gebaseerde emotionele toestand van opluchting en veiligheid die hoort bij het ontbreken van de dwang om bepaalde resultaten te laten zien. Dit gevoel krijg je als je de goedkeuring van je ouder/verzorger weet te scoren; het dient als een tijdelijke en ongezonde vervanging van het oprechte gevoel…

Lees verder

Hersteld Zelf-Gevoel (HersteldZG)

Het eindresultaat van het werken met de Gezond Zelf-Gevoel Methode, namelijk de genezing van de afhankelijkheid van een Vals Zelf-Gevoel. Je hebt een onwankelbaar bewustzijn dat je je eigen persoon bent, vrij om te leven vanuit je eigen essentie, voorkeuren, capaciteiten en beperkingen. Er is een innerlijk besef dat je…

Lees verder

Het Zwarte Gat

Metafoor voor een angstaanjagend gevoel van leegte en ‘onzichtbaarheid’, zoals iemand met een Gebrek aan Zelf-Gevoel dat ervaart, omdat hij of zij zich niet gezien voelt als een ‘echt’ mens. Evenals het natuurlijk fenomeen zuigt dit Zwarte Gat, deze staat van ‘geen-zelf’ gedrag en motivatie naar binnen dat er op…

Lees verder

Hindernis

Elk obstakel op de weg naar een Vals Zelf-Gevoel; het kan leiden tot woede en zelfs tot geweld, of tot het tegenovergestelde daarvan: depressie.

Lees verder

Indirecte Motivatie

De aandrang om iets te doen of te vermijden is niet wat het ogenschijnlijk lijkt. Het echte motief is om de tijdelijke emotionele toestand te bereiken die fungeert als surrogaat voor het duurzamere gevoel een echt mens te zijn.

Lees verder

Indirecte Relatie met Zelf

Het ervaren van je ‘Zelf’ via je eigen prestaties of via de reacties van anderen, in plaats van het hebben van een gezond, duurzaam besef van ‘ik besta’. Zie ook: Directe Relatie met je Zelf.

Lees verder

Innerlijk Conflict

Het ervaren van een innerlijke strijd tussen twee of meer concurrerende en onverenigbare, innerlijke opdrachten om een Vals Zelf-Gevoel te kunnen ervaren. Dit leidt tot spanning en angst omdat deze competitie nooit een winnaar zal opleveren.

Lees verder

Leven-van-alledag niveau (‘Alledaags’)

Een normale, gezonde manier waarop je reageert op gebeurtenissen of gedrag van anderen op je leven, die in verhouding is met het effect dat die gebeurtenissen op je hebben. Dit is een indicatie van een Gezond Zelf-Gevoel, in tegenstelling tot de manier waarop je op die dingen kunt reageren alsof…

Lees verder

Motivatie

Datgene wat een stimulans geeft of de drang schept om iets te doen, te laten of te vermijden. Motivatie is de motor die het gedrag aandrijft, gebaseerd op een wens of een verlangen.

Lees verder

Motivatie Onderzoek

Een belangrijk instrument om meer inzicht te krijgen in de aard van je Motivatie, dat dient om a) je eventuele Indirecte Motivatie te ontdekken en (b) een lijst te maken van je Ego-Referenties, Verborgen Agenda’s en je Verborgen Doel waardoor je je er meer bewust van worden kunt.

Lees verder

Natuurlijk Zelf-Gevoel (NatuurZG)

Het onderbewuste gevoel – dat normaal gesproken wordt ontwikkeld in je kinderjaren – dat je leeft als een ‘echt’, uniek individu en dat je een onvoorwaardelijk recht hebt om te zijn zoals je bent, onafhankelijk van wat anderen over je denken of zeggen.

Lees verder

Op Vals Zelf-Gevoel gericht Doel (ValsZGDoel)

Het onderbewust einddoel om via Indirecte Motivatie je ouder(s) ertoe te bewegen om hun negatieve mening over jou te veranderen in een positieve, wat jou dan het gevoel geeft een ’echt’, normaal mens te zijn.

Lees verder

Op Vals Zelf-Gevoel gericht Systeem

Het gehele onderbewuste systeem van patronen van behoeften, gedrag, gewoonten, overtuigingen, doelstellingen en angsten gericht op het verkrijgen van op prestatie gebaseerde goedkeuring, dat functioneert als een ongezonde basis voor het leven.

Lees verder

Overlevingsstrategie uit de Vroege Jeugd (OSVJ)

De conclusies die baby’s en jonge kinderen instinctief trekken om in hun behoeften te voorzien, en die hen ertoe brengen op zoek te gaan naar goedkeuring, als ze geen erkenning krijgen van hun verzorgers als uniek en op zichzelf bestaand individu. Dit proces vormt de basis voor een ongezonde manier…

Lees verder

Scanmodus

Je ogen bewegen rusteloos, op zoek naar mogelijkheden om te ‘scoren’ (zie de definitie hieronder), wat de behoefte aan goedkeuring en een ‘Goed-gevoel-over-jezelf-hebben’ zou bevredigen.

Lees verder

Scoren

Het met succes gebruiken van een Voertuig om een Ego-Referentie te verbeteren; een succes dat ervaren wordt als punten scoren op weg naar het einddoel, het Verborgen Doel, dat resulteert in een ‘Goed-gevoel-over-jezelf-hebben’; dit dient als Vals Zelf-Gevoel, de plaatsvervanger voor de echte Zelf-ervaring.

Lees verder

Spiegelen

De wederzijdse, subtiele, onderbewuste, verbale en non-verbale processen die zich afspelen tussen ouder en kind, waarin het kind de fundamentele feedback krijgt van de ouder/verzorger of het echt ‘gezien’ en behandeld wordt als een onafhankelijk individu of meer als een middel om de emotionele behoeften van de ouder(s) te vervullen.…

Lees verder

Toestand van automatische scherpstelling

Ontspannen bewegingen van de ogen, met de mogelijkheid om voor langere tijd in dezelfde positie te blijven, wat wijst op een geaarde stemming of persoon die geen Vervangend Zelf-Gevoel heeft.

Lees verder

Vals Zelf-Gevoel (VZG)

  Een psycho-emotionele constructie die zich ontwikkelt tot een soort kunstmatige ruggengraat van de psyche van kinderen, die door hun ouders/verzorgers als een verlengstuk van zichzelf worden beschouwd, wat voor die kinderen (ook nog in hun volwassen leven) leidt tot dwangmatig streven naar op prestatie gebaseerde goedkeuring.

Lees verder

Verborgen Agenda

Een onderbewust doel dat je handelingen en gedrag aandrijft. Het gaat hier niet om het gewone, voor de hand liggende, voorspelbare doel, maar om een tot in perfectie uitvoeren van een Ego-Referentie. Je ervaart dit als een noodzaak om je veilig te voelen op weg naar het bereiken van je…

Lees verder

Verborgen Doel

Het onbewuste, ultieme doel goedkeuring te krijgen van je ouder/verzorger. Deze goedkeuring fungeert als een ongezonde vervanging voor het gevoel dat je er mag zijn, en dat je gezien en erkend wordt als een ‘echt’ mens (zie ook Verborgen Agenda).

Lees verder

Verinnerlijkte Ouderlijke Stem (VOS)

De voortdurend herhaalde verbale en non-verbale boodschappen die ouders, bewust of onbewust, uitzenden naar hun kinderen; deze worden in hun hoofd geprent als bijna fysieke neurale paden, zodat ze door het kind beschouwd worden als een onbetwiste waarheid over zichzelf.

Lees verder

Verstrengeling

Een ongezonde relatie tussen het kind en de ouder/verzorger. De identiteit van het kind kan zich niet ontwikkelen en zijn/haar motivatie blijft gericht op het verkrijgen van goedkeuring van de volwassene, wat extreme afhankelijkheid van de goedkeuring van die volwassene tot gevolg heeft.

Lees verder

Vertekenende Spiegel

Het proces waarin ouders of primaire verzorgers niet in staat zijn om hun kind te erkennen als een op zichzelf bestaand mens, omdat zij te zeer bezig zijn met hun eigen problemen en emotionele behoeftigheid. Als kind trek je de onvermijdelijke conclusie dat je bent zoals je je weerspiegeld ziet…

Lees verder

Voertuig

Een handeling of gedrag, uitgevoerd niet om de gewone, voor de hand liggende redenen, maar om specifieke vaardigheden of karaktereigenschappen te tonen. Het enige doel van de prestatie is het verkrijgen van goedkeuring.

Lees verder

Zelf-Gevoel (ZG)

Een bewust of onbewust besef dat je zelfstandig bestaat als een uniek en potentieel autonoom mens, en wat daar in het dagelijks leven onlosmakelijk mee verbonden is.

Lees verder

Wij waarderen je feedback.

We zouden graag van je horen!