Website Voorwaarden

Introductie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website; door gebruik te maken van deze website, gaat u volledig akkoord met deze voorwaarden. Als u het niet eens met deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website en akkoord te gaan met deze voorwaarden, gaat u akkoord met onze HealthySenseOfSelf, LLC’s gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van HealthySenseOfSelf LLC’s privacy / cookies beleid.

Licentie om de website te gebruiken

Tenzij anders vermeld, HealthySenseOfSelf, LLC en / of haar licentiegevers zijn eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

U kunt bekijken, downloaden voor caching doeleinden en pagina’s printen of andere inhoud van de website voor u persoonlijk gebruiken, onder voorbehoud van de hieronder en elders vermelde voorwaarden en beperkingen.

U mag niet:

 • materiaal publiceren van deze website (ook niet op een andere website);
 • materiaal van de website verkopen, verhuren of sub-licentieren;
 • enig materiaal van de website in het openbaar tonen;
 • materiaal op deze website voor een commercieel doel reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren;
 • enig materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen; of
 • materiaal van deze website (met uitzondering van de inhoud specifiek en uitdrukkelijk voor herverdeling beschikbaar gesteld) verdelen.

Waar de inhoud specifiek beschikbaar wordt gemaakt voor herverdeling, kan het alleen worden herverdeeld binnen uw organisatie.

Privacy Statement

We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Alleen geautoriseerde medewerkers binnen het bedrijf met speciale bevoegdheid gebruiken de informatie die wij van individuele klanten verkrijgen. We herzien onze systemen en gegevens voortdurend om de best mogelijke service aan onze klanten te garanderen. Congress en andere regeringsorganen hebben specifieke delicten ongeautoriseerde acties tegen de computer systemen en data strafbaar gemaakt. We zullen dergelijke acties serieus onderzoeken met het oog op vervolging en / of het ondernemen van een civiele procedure om schadevergoeding te eisen tegen de verantwoordelijken.

Acceptabel gebruik

U mag deze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website of aantasting van de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de website veroorzaakt of kan veroorzaken; of op enige wijze de onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk, of in verband met enig onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijke doel of activiteit.

U moet deze website niet gebruiken om kwaadaardige computersoftware of enig materiaal dat bestaat uit (of wordt gekoppeld aan) alle spyware, computer virus, Trojaans paard, worm, toetsaanslag logger, rootkit of andere distribueren, te kopiëren, op te slaan, te hosten, te verzenden, te gebruiken of te publiceren.

U moet geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzameling (inclusief zonder beperking schrapen, data mining, data-extractie en data harvesting) uitvoeren op of in verband met deze website zonder HEALTHYSENSEOFSELF, LLC uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U moet deze website niet gebruiken voor transmissie of ongevraagde commerciële communicatie.

U mag deze website niet gebruiken voor doeleinden die verband houden met marketing zonder HEALTHYSENSEOFSELF, LLC uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beperkte toegang

De toegang tot bepaalde delen van deze website is beperkt. HealthySenseOfSelf, LLC behoudt zich het recht voor om toegang tot andere delen van deze website, of zelfs deze gehele website, tot HEALTHYSENSEOFSELF, LLC’S discretie te beperken.

Als HealthySenseOfSelf, LLC u een gebruikers-ID en wachtwoord biedt om u in staat te stellen toegang te krijgen tot beperkte gebieden van deze website of andere inhoud of diensten, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers-ID en wachtwoord geheim worden gehouden.

HealthySenseOfSelf, LLC kan uw gebruikersnaam en wachtwoord in HEALTHYSENSEOFSELF, LLC’s eigen goeddunken zonder aankondiging of uitleg uitschakelen.

 Gebruiker inhoud

In deze algemene voorwaarden, betekent ‘uw gebruikersnaam inhoud’: materiaal (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audio materiaal, videomateriaal en audio-visueel materiaal) die u aan deze website voor welk doel dan ook indient.

U verleent HealthySenseOfSelf, LLC een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie recht voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en uw gebruikers inhoud te verspreiden in bestaande of toekomstige media. U geeft ook aan HealthySenseOfSelf, LLC het recht om sublicentie te geven en het recht op een vordering wegens inbreuk op deze rechten te brengen.

Uw gebruikersnaaminhoud mag niet illegaal of onrechtmatig zijn, moet niet de wettelijke rechten van een derde partij schenden, en kan geen aanleiding te geven tot juridische stappen tegen u of HealthySenseOfSelf, LLC of een derde (in elk geval onder de toepasselijke wetgeving) .

U moet geen gebruiker –inhoud aan de website aanbieden, die ooit het onderwerp van een dreigende of daadwerkelijke juridische procedures of andere soortgelijke klacht is geweest.

HealthySenseOfSelf, LLC behoudt zich het recht voor om materiaal dat op deze website is ingediend, of opgeslagen op HEALTHYSENSEOFSELF, LLC’S servers, of gehost of gepubliceerd op deze website, te wijzigen of te verwijderen.

Niettegenstaande HEALTHYSENSEOFSELF, LLC’S rechten onder deze voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de inhoud van de gebruiker, verplicht HealthySenseOfSelf, LLC zich niet tot het toezicht houden op het indienen van dergelijke inhoud aan, of de publicatie van dergelijke content op deze website.

Geen garanties

Deze website wordt verstrekt ‘als is’ zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. HealthySenseOfSelf, LLC geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen op deze website.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande paragraaf, HealthySenseOfSelf, LLC garandeert niet dat:

 • deze website te allen tijde constant beschikbaar is, of beschikbaar zal zijn; of
 • de informatie op deze website volledig, juist, nauwkeurig of niet-misleidend is.

Niets op deze website vormt, of is bedoeld om te vormen, advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig hebt bij enige juridische, financiële of medische aangelegenheid moet u een geschikte professional te raadplegen.

Beperkingen van aansprakelijkheid

HealthySenseOfSelf, LLC is niet aansprakelijk voor u (of volgens het recht van contact, de onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met deze website:

 • in de mate dat de website gratis wordt verstrekt, voor directe schade;
 • voor enige indirecte, speciale of gevolgschade; of
 • voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomen, de winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of beschadiging van informatie of gegevens.

Deze beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing, zelfs als HealthySenseOfSelf, LLC uitdrukkelijk ingelicht heeft over het potentiële verlies.

Uitzonderingen

Niets in deze website disclaimer zal enige garantie uitsluiten of beperken die wordt geïmpliceerd door de wet, dat het onwettig zou zijn om uit te sluiten of te beperken; en niets in deze website disclaimer zal uitsluiten of HEALTHYSENSEOFSELF LLC’S, aansprakelijkheid beperken met betrekking tot een:

 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door HEALTHYSENSEOFSELF, LLC’S nalatigheid;
 • fraude of misleiding van de kant van HealthySenseOfSelf, LLC; of uit welke het illegaal of onwettig zou zijn voor HealthySenseOfSelf, LLC te sluiten of te beperken, of
 • om te proberen of trachten haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

Redelijkheid

Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze disclaimer website redelijk zijn.

Als u niet denkt dat ze redelijk zijn, moet u deze website niet te gebruiken.

Andere partijen

U aanvaardt dat, als een naamloze entiteit, HealthySenseOfSelf, LLC een belang heeft in het beperken van de persoonlijke aansprakelijkheid van haar leidinggevenden en medewerkers. U gaat ermee akkoord dat u geen persoonlijke aanspraak tegen HEALTHYSENSEOFSELF, LLC’s bedrijfsleider of werknemer zult inbrengen ten aanzien van eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website.

Zonder vooroordeel over de voorgaande paragraaf, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid in deze disclaimer website HEALTHYSENSEOFSELF, LLC’S ambtenaren, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers evenals HealthySenseOfSelf, LLC zullen beveiligen.

Afdwingbaar bepalingen

Indien enige bepaling van deze website disclaimer onuitvoerbaar is, of blijkt te zijn, volgens de toepasselijke wetgeving, zal dat geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze website disclaimer.

Schadeloosstelling

U vrijwaart HealthySenseOfSelf, LLC en verbindt zich ertoe HealthySenseOfSelf, LLC te vrijwaarden van eventuele verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en eventuele door HealthySenseOfSelf, LLC aan een derde uitgekeerd voor de afwikkeling van een claim of geschil hoeveelheden op advies van HEALTHYSENSEOFSELF, LLC’S juridische adviseurs) opgelopen door HealthySenseOfSelf, LLC voortvloeiend uit enige schending door u van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of voortvloeiend uit een claim dat u enige bepaling van deze voorwaarden heeft geschonden .   MH Ilse heeft gelijki: wie weet wat dit betekent??)

Inbreuken op deze bepalingen en voorwaarden

Onverminderd HEALTHYSENSEOFSELF, LLC’S andere rechten onder deze voorwaarden, als u deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt, kan HealthySenseOfSelf, LLC de maatregelen nemen die HealthySenseOfSelf, LLC passend acht om met de inbreuk om te gaan, waaronder opschorting van uw toegang tot de website, u toegang tot de website verbieden, het blokkeren van computers met behulp van uw IP-adres van de toegang tot de website, contact opnemen met uw internet service provider om te vragen dat ze u de toegang tot de website en / of brengen van de rechter tegen u blokkeren.

Variatie

HealthySenseOfSelf, kan LLC deze voorwaarden en bepalingen herzien van tijd tot tijd. Gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op het gebruik van de website van de datum van de publicatie van de herziene voorwaarden op deze website. Controleer deze pagina regelmatig om ervoor te zorgen u bekend bent met de huidige versie.

Toewijzing

HealthySenseOfSelf, LLC kan rechten en / of verplichtingen overdragen, uitbesteden of anderszins omgaan met HEALTHYSENSEOFSELF LLC, uit hoofde van deze voorwaarden zonder kennisgeving aan u of uw toestemming.

U mag niet overdragen, uitbesteden of anderszins omgaan met uw rechten en / of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden wordt bepaald door een rechter of andere bevoegde autoriteit onrechtmatige en / of niet afdwingbaar te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Als een onrechtmatige en / of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zijn verwijderd, zal dat deel geacht te zijn verwijderd, en de rest van de bepaling zal van kracht blijven.

Wetgeving en rechtspraak

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Verenigde Staten wet, en alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zullen worden onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de staat Washington.